εικονική πραγματικότητα - «Μουσείο στο Vr Cave»

Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε τους τρόπους οπού η ιδέα του παραδοσιακού λαογραφικού μουσείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να επηρεάσει την ανάπτυξη ενός μουσείου εικονικής πραγματικότητας και να παρουσιάσει την ανάπτυξη, τη διαδικασία σχεδιασμού και τη σύγκριση δύο εφαρμογών με τη χρήση της τεχνολογίας VR CAVE.

Σχεδιάστηκαν δύο εικονικά μουσεία, ένα το οποίο τήρησε τους περιορισμούς χώρου των υφιστάμενων μουσείων "Παραδοσιακό Εικονικό Μουσείο" και ένα άλλο μουσείο το οποίο δεν ακολούθησε τους περιορισμούς χώρου των υφιστάμενων μουσείων "Εικονικό Μουσείο Πραγματικότητας". Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν το μουσείο χωρίς περιορισμούς χώρου, ως τον καταλληλότερο τρόπο παρουσίασης των εκθεμάτων των μουσείων.

Η Εργασία έγινε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου διατριβής