σχεδιασμός βιβλίου - «Robert Bringhust - Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης»

Η εργασία έγινε κατά το 5ο εξάμηνο των σπουδών μου.
Σκοπός του μαθήματος, να ανασχεδιαστεί μέρος του βιβλίου
« Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης», αφού πρώτα μελετηθεί.